Program

Dostaneme-li Vaši důvěru, nikdy nepodpoříme žádný návrh, který by vedl k dalšímu zadlužování děčínských veřejných rozpočtů.

Uvědomujeme si, že zde existuje zátěž z minulosti spojená s nutností financovat některá zařízení, která si na svůj provoz sama nevydělají. Svobodní však vycházejí z předpokladu, že prioritně mají být peníze získávané z daní děčínských občanů vynakládány na takové projekty, které budou sloužit ku prospěchu co největšího počtu obyvatel a nikoli jednotlivým zájmovým skupinám. Za takové projekty pokládáme především ty, jež jsou zaměřeny na budování a rekonstruování městské infrastruktury.

Prioritou Svobodných je ovšem také nechat co nejvíce peněz v kapsách těch, kteří je vydělávají. Budeme se proto snažit rušit co nejvíce poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.

Další naší prioritou je zvýšení podílu přímé demokracie na rozhodování o městských záležitostech. Budeme prosazovat možnost změnit takové rozhodnutí orgánů města, které bude odmítat převážná část obyvatel - prostřednictvím lidového veta, které se tak dobře osvědčilo např. ve švýcarských městech.

Hospodaření města

Město by mělo prostředky získané od daňových poplatníků vynakládat primárně na veřejné statky. Svobodní chápou veřejnými statky:

Rozpočet města

Děčín je v současné době velmi zatížen spolufinancováním projektů z fondů EU. Svobodní nikdy nebudou souhlasit s dalším zadlužením města.

Náklady na obhospodařování dluhu letos dosahují výše prostředků vybraných od občanů na svoz odpadu. Navíc provoz většiny realizovaných projektůvybudovaných za tyto dotace představuje další dlouhodobou zátěž pro městský rozpočet(např. knihovna 14 mil. za rok 2014).

Svobodní se budou snažit nechat maximum prostředků občanům města tak, aby je sami mohli utratit tam, kde uznají za vhodné. Jen tak je možné omezit rozhodovací pravomoci městských zastupitelů a úředníků a nahradit je rozhodováním jednotlivých lidí. Proto usilujeme o snížení všech možných poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.Chystáme se rovněž důkladně prověřit účelnost prostředků vynakládaných na chod veřejné správy.

Zabezpečení čistoty a pořádku

Péče o veřejné prostranství je jedním z důležitých úkolů, které by měla správa města zabezpečit.

Svobodní nikdy nebudou hlasovat pro investiční akce typu "liniová zeleň", kdy místo opravy chodníků je investováno do květináčů. Navíc každý takovýto projekt znamená další budoucí výdaje z městského rozpočtu (údržba zeleně, zalévání) a tím i závazek do budoucna.

Do kontroly čistoty města by se měli aktivněji zapojit strážníci městské policie, kteří by měli monitorovat čistotu oblasti, ve které hlídkují a oznamovat problematická místa tak, aby bylo možno zajistit nápravu stavu.

Bezpečnost

Zasadíme se, aby městská policie více dohlížela na klid a dodržování slušného soužití, než na dopravní problematiku. Snížením míst s placeným parkováním hodláme snížit potřebu dohlížet na jeho placení a umožnit tak častější přítomnost strážníků v ulicích města.

Náplní práce strážníků by měla být i přítomnost na úřadech, kde dochází ke konfliktům úředníků s občany, tak, aby úředníci nebyli verbálním útokem nuceni k ústupkům.

Kultura a sport

Přestože jsou Svobodní přesvědčeni, že kultura a sport nepatří mezi veřejné statky a město by nemělo na jejich podporu vynakládat prostředky daňových poplatníků, nechtějí přispět k vypjatým situacím a budou se vždy snažit, aby snižování dotací bylo postupné a dopředu avizované. Tak, aby nedošlo ke zbytečné likvidaci nějakého spolku jen proto, že mu nebude dán čas na zajištění si jiného způsobu financování.

Svobodní nevěří, že omezením či dokonce zrušením dotací do sportu nebo kultury se z občanů Děčína stanou nekulturní nesportovci. Návštěvnost divadla i sportovních akcí dokazuje, že lidé mají o tyto aktivity zájem a rádi si zaplatí za to, co chtějí. Svobodní budou prosazovat snížení dotací tak, aby ušetřené prostředky zůstali občanům - aby si sami rozhodli, jestli si zaplatí divadlo nebo např. basketbalové utkání.

Do doby než bude možné dotace zrušit, budou Svobodní při rozdělování peněžních prostředků mezi žadatele (soukromé i obcí zřizované organizace) prosazovat rovný přístup na základě volby samotných občanů. Lze to provést například formou voucherů (poukázek) udělovaných občanům. Podle získaných voucherů budou poté peníze občanů poskytnuty žadatelům. Tímto způsobem bude více záležet na schopnostech organizací a jejich vedení poskytnout občanům kulturní či sportovní služby namísto toho, aby o využití financí na kulturu a sport rozhodovali  dosazení přátelé radnice či samotní politici (kde jde vyloženě o střet zájmů).

Doprava

Rádi bychom umožnili vznik konkurence v městské hromadné dopravě. Dle našeho názoru patří spravedlivá soutěž i do této oblasti. V praxi to bude znamenat, že soukromí dopravci budou moci využívat zastávky a odbavovací systém MHD. Mohli by tak konkurovat DPMD a.s.

Svobodní budou bránit snahám o tzv. "privatizaci" DPMD a.s, kterou se obvykle pouze myslí převedení rozhodovacích a vlastnických práv z města na soukromý subjekt. Výsledkem takovéto "privatizace" není vznik konkurenčního prostředí, ale jen vyvedení peněz daňových poplatníků z vlivu volených zástupců. Smysl má pouze taková privatizace, při které vznikne rovné konkurenční prostředí bez zvýhodnění některé strany a jen pro takovou privatizaci by Svobodní hlasovali.

Parkování

Budeme usilovat o zrušení zón placeného parkování v ulicích města, a to nejen na průběžných komunikacích, ale i na náměstích.

Nebude-li možné takovéto řešení prosadit, budou Svobodní usilovat o realizaci „D nálepky" ,umožňující rezidentům města parkovat na celém jeho území s výjimkou parkovišť soukromých subjektů za mírný poplatek (navrhujeme 100 kč/rok).

Podpora podnikání

Jediným způsobem jak může město podpořit místní podnikatele, je nekonkurovat jim, neomezovat jejich aktivity a nechat maximum vydělaných peněz jejich zákazníkům.

Usnadníme prodej/pronájem veškerého majetku města případným zájemcům.

Zrušíme vydávání „Městského zpravodaje", jež vnímáme jako erárem dotovanou nekalou konkurenci nespravedlivě zvýhodňující městu vládnoucí politická uskupení.

Svobodní nikdy nebudou souhlasit s tím, aby volení politici a ani úředníci, nějakým způsobem omezovali podnikatelské aktivity ve městě.

Volení politici také nemají ani nejmenší právo někoho finančně zvýhodnit oproti jeho konkurenci.

Mateřské a základní školy

Protože není v silách žádné obce dlouhodobě zajišťovat optimální počet míst ani optimální kvalitu v mateřských školkách, považujeme za klíčové uvolnění konkurence v této oblasti. Radnice musí adresně přispívat vždy na konkrétní dítě bez ohledu na to, zda toto navštěvuje školu veřejnou čí soukromou. Město také nesmí bránit vzniku nových soukromých školek. Tímto odstraníme konkurenční nevýhodu soukromých škol a umožníme spravedlivou soutěž všech subjektů.